Warunki Sprzedaży – BCA Polska

A. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich aukcji przeprowadzanych przez BCA Polska sp. z o.o. (dalej: BCA) oraz do sprzedaży pojazdów przez BCA na rzecz uczestników aukcji (dalej: Uczestników).

2. Niniejszy regulamin dotyczy jedynie aukcji przeprowadzanych w Polsce.

3. Przedmiotem aukcji są pojazdy używane, które w chwili przeprowadzania aukcji stanowią własność podmiotów trzecich (Dostawców). Po wyłonieniu zwycięzcy BCA nabywa własność pojazdu i dokonuje odsprzedaży na rzecz uczestnika aukcji na zasadach opisanych poniżej. W każdym przypadku warunkiem sprzedaży pojazdu na rzecz uczestnika, który wylicytował pojazd, jest akceptacja wylicytowanej kwoty przez dostawcę pojazdu.

4. BCA nie jest umocowane do składania oświadczeń w sposób wiążący dla Dostawców ani też do przyjmowania takich oświadczeń. Aukcje organizowane przez BCA nie są aukcjami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz służą jedynie wyłonieniu nabywców pojazdów, z którymi BCA może zawrzeć umowę sprzedaży na rachunek Dostawców.

B. Warunki dopuszczenia do aukcji

1. Warunkiem udziału w aukcji jest rejestracja uczestnika za pośrednictwem strony internetowej należącej do BCA. 

2. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą której przedmiotem jest sprzedaż pojazdów. Fakt prowadzenia działalności gospodarczej powinien zostać udokumentowany podczas rejestracji.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na wskazanej wyżej stronie. Rejestracja wymaga załączenia następujących dokumentów:
a/ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą osobiście:- zaświadczenia o wpisie w Ewidencji Działalności Gospodarczej w postaci wydruku ze strony internetowej CEIDG, - zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP, - zaświadczenia o numerze REGON, - kopii dowodu osobistego uczestnika.
b/ w przypadku spółek prawa handlowego:- zaświadczenie o wpisie w CEIDG w postaci wydruku ze strony internetowej CEIDG,- zaświadczenie o nadanym numerze NIP,- zaświadczenie o nadanym numerze REGON,- dowody osobiste członków zarządu lub wspólników reprezentujących spółkę.
c/. W przypadku, gdy w imieniu uczestnika działa pełnomocnik, obok wymienionych dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo opatrzone pieczęcią oraz czytelnym podpisem uczestnika, a także dowód osobisty pełnomocnika. O odwołaniu pełnomocnictwa należy niezwłocznie poinformować BCA.  W przypadku braku poinformowania BCA o odwołaniu pełnomocnictwa uczestnik związany będzie czynnościami pełnomocnika dokonanymi w granicach pierwotnego umocowania.
d/. Po udanym procesie rejestracji akceptacja uczestnika nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych. O akceptacji uczestnik powiadomiony zostanie wiadomością e-mail przesłaną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość zawierać będzie login oraz hasło, które uczestnik powinien niezwłocznie zmienić na własne i nie udostępniać ich osobom trzecim.

4. Uczestnicy nie mogą rejestrować się pod kilkoma nazwami ani posługiwać nieprawdziwą tożsamością.

5. W przypadku zmiany danych objętych przesłanymi dokumentami uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie BCA.

6. BCA zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnika lub wykluczenia uczestnika z aukcji bez podawania przyczyn.

7. BCA zastrzega sobie prawo blokowania Kupującego na wszystkich aukcjach BCA w Europie bez wcześniejszego ostrzeżenia, w szczególności w następujących przypadkach:- podano fałszywe dane podczas rejestracji,- wystąpiła zwłoka w płatności lub odbiorze wylicytowanego pojazdu,- uczestnik nie wywiązał się z umowy,- wobec uczestnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub naprawcze.

8. BCA zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w aukcji bez podania przyczyny.

C. Oględziny pojazdu

1. Pojazdy stanowiące przedmiot aukcji zostaną udostępnione w celu oględzin w terminie uzgodnionym telefonicznie lub e-mailem, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia aukcji oraz najpóźniej w dniu poprzedzającym jej zakończenie.
2. Oględziny pojazdu mogą mieć miejsce wyłącznie w asyście pracownika BCA. Wejście na teren parkingu możliwe będzie po okazaniu dokumentu tożsamości i otrzymania przepustki. 
3. Podczas oględzin nie jest dozwolone odpalanie silników ani jazda próbna.
4. Przebywanie Uczestników na terenie parkingu BCA reguluje regulamin dostępny w siedzibie firmy. W przypadku niezastosowania się do regulaminu BCA ma prawo zażądać opuszczenia przez Kupującego terenu parkingu.

5. Możliwość oględzin dotyczyć będzie jedynie pojazdów zlokalizowanych na parkingu BCA w Klaudynie. W przypadku pojazdów zlokalizowanych na innych parkingach zakup następuję wyłącznie w oparciu o ekspertyzę rzeczoznawcy.

6. Raport techniczny sporządzony przez rzeczoznawcę, można pobrać ze strony internetowej BCA. W przypadku odstępstw stanu pojazdu od opisu stanu technicznego, informacje i dane z raportu są wyłącznie decydujące co do treści i zakresu oferty zakupu.

D. Przebieg aukcji

1. Aukcja pojazdów obejmujących daną grupę Dostawców rozpoczyna się o godzinie 12:00 w danym dniu tygodnia i trwa tydzień do godziny 12:00. W przypadku, gdy zakończenie aukcji przypada w dzień świąteczny lub inny dzień ustawo wolny od pracy, BCA zastrzega sobie prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania aukcji. Dokładny czas trwania aukcji podany będzie podczas każdej rundy aukcyjnej. 

2. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji rozpoczyna się dogrywka, tzw. „X-bid”, w trakcie której w przeciągu 20 sekund cena każdego z pojazdów może zostać podbita. Po każdym podbiciu ceny czas biegnie na nowo.  Jeżeli w przeciągu 20 sekund cena nie zostanie podbita, aukcję wygrywa uczestnik, który zaoferował najwyższą cenę (dalej: Kupujący), przy czym przybicie nastąpi pod warunkiem przekroczenia ceny minimalnej.

3. Uczestnicy licytują pojazdy w kwotach netto w polskich złotych (PLN). Wysokość jednego postąpienia wynosi 400PLN; Licytując pojazd Uczestnik składa wiążącą nieodwołalną ofertę nabycia pojazdu od BCA za wskazaną cenę.

4. W przypadku, gdy najwyższa oferta nie osiągnie ceny minimalnej ustalonej przez Dostawcę, BCA może przyjąć tę ofertę po zaakceptowaniu jej przez Dostawcę. 

5. Kupujący jest związany ofertą przez okres 14dni od zakończenia aukcji. 

E. Płatność oraz przejście własności pojazdu

1. Po zatwierdzeniu przez Dostawcę gotowości sprzedaży pojazdu za wylicytowaną cenę Uczestnik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail fakturę proforma, która stanowić będzie podstawę płatności. Faktura obejmować będzie cenę nabycia pojazdu, prowizję BCA oraz koszt raportu technicznego.

2. Przesłanie faktury proforma na adres e-mail wskazany przez Kupującego stanowi przyjęcie oferty przez BCA i z tą chwilą pomiędzy BCA a Kupującym zawarta zostaje umowa sprzedaży pojazdu. 

3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty wykazanej na fakturze w formie przelewu bankowego w terminie 4 dni od daty faktury. W przypadku braku zapłaty w terminie BCA będzie mieć prawo odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez oświadczenie wysłane na adres e-mail Kupującego. W takim wypadku Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów postoju pojazdu do czasu jego sprzedaży przez BCA lub wycofania przez Dostawcę.

4. Prawo własności pojazdu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty ceny sprzedaży, jeżeli zapłata nastąpiła w terminie 4 dni, lub z chwilą wydania pojazdu, jeżeli zapłata nastąpi po tym terminie, a BCA przed wpływem środków nie odstąpi od umowy. Jednakże ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu przechodzą na nabywcę najpóźniej z chwilą, w której Nabywca zobowiązany był do odbioru pojazdu lub z chwilą upływu terminu płatności faktury proforma – w sytuacji, gdy płatność nie nastąpiła w terminie.

F. Odbiór pojazdu

1. Wydanie pojazdu możliwe jest jedynie po skompletowaniu dokumentów pojazdu i zaksięgowaniu wpłaty na koncie BCA. Pod warunkiem zaakceptowania przez dostawcę wylicytowanej kwoty oraz dokonania przez Nabywcę przelewu kwot wyszczególnionych na fakturze pro forma BCA w przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji, zgłosi Kupującemu gotowość do wydania pojazdu.

2. Odbiór pojazdu nastąpi z parkingu BCA lub innego miejsca postoju pojazdu.

3. Odbiór pojazdu możliwy jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub e-mailem w dni powszednie w godzinach 10:00-15:00.

4. Kupujący, który z przyczyn niezależnych od BCA nie odebrał pojazdu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do wydania pojazdu przez BCA, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł netto za każdy dzień postoju pojazdu po upływie 7-dniowego terminu. W takim wypadku odbiór pojazdu będzie mógł nastąpić po uiszczeniu opłaty za opóźnienie w odbiorze, przy czym niezależnie od tego kupujący zobowiązany jest do uzgodnienia terminu odbioru.

5. BCA nie jest zobowiązane do pomocy w uruchomieniu i załadunku pojazdu.

6. Odbiór pojazdu będzie możliwy wyłącznie za pokwitowaniem odbioru akcesoriów, kluczy, oraz dokumentów. 

7. W przypadku zaistnienia trudności z uzyskaniem określonych dokumentów pojazdu, zostaną one przesłane Kupującemu niezwłocznie po ich uzyskaniu droga pocztową.

8. Odbiór pojazdu przez pełnomocnika możliwy jest jedynie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na formularzu BCA opatrzonego podpisem Kupującego i pieczątką firmy.

G. Opłaty

1. Niezależnie od obowiązku zapłaty wylicytowanej ceny kupującego będą obciążały następujące opłaty: 
- prowizja od każdego sprzedanego pojazdu w wysokości 2 % wartości netto wylicytowanej kwoty pojazdu nie mniej niż 1400 netto powiększoną,, przy czym w przypadku pojazdów wylicytowanych za kwotę niższą niż 20.000 PLN prowizja wyniesie 850 PLN netto, 
- opłata za raport techniczny pojazdu w wysokości 185PLN netto,
- w przypadku nie odebrania pojazdu w terminie opłata w wysokości 200PLN netto za każdy rozpoczęty dzień postoju,
- w przypadku odstąpienia przez BCA od umowy sprzedaży Kupujący do czasu ponownej sprzedaży obciążony będzie kwotą w wysokości 200PLN netto za każdy dzień postoju pojazdupocząwszy od dnia następującego po zakończeniu aukcji do czasu ponownej sprzedaży pojazdu.

2. Wszystkie kwoty wskazane w niniejszych warunkach jako kwoty „netto” powiększone zostaną o podatek VAT w ustawowej wysokości.

H. Odpowiedzialność BCA

1. BCA dopuszcza do aukcji jedynie podmioty trudniące się profesjonalnie handlem pojazdami. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż system aukcyjny BCA ma na celu zapewnienie kupującym możliwości zakupu auta za atrakcyjna cenę, w zamian za co Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko związane ze stanem technicznym nabywanego pojazdu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż odpowiedzialność BCA ogranicza się do powierzenia zbadania stanu technicznego wyspecjalizowanemu podmiotowi. BCA ani Dostawca w żaden sposób nie gwarantuje stanu technicznego pojazdu. W szczególności BCA nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne pojazdów. Licytowane pojazdy są pojazdami używanymi i ze względu na swój wiek oraz przebieg mogą wykazywać zużycie eksploatacyjne lub posiadać usterki. Odpowiedzialność BCA za wady pojazdów zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. BCA nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność opinii raportu biegłegotechnicznego. Kupujący przyjmuje do wiadomości iż BCA nie zatrudnia pracowników wykwalifikowanych do oceny stanu technicznego pojazdu oraz że pracownicy BCA nie dokonują samodzielnie oględzin pojazdu. Kupujący przyjmuje do wiadomości,iż w przypadku pojazdów używanych nie da się wykluczyć istnienia wad, które ujawnią się podczas ich dalszej eksploatacji i ponosi w pełni ryzyko rozbieżności pomiędzy stanem technicznym pojazdu a opinią biegłegotreścią raportu technicznego.

3. BCA nie ponosi w szczególności także odpowiedzialności za przypadkowe pogorszenie się stanu pojazdu, ani uszkodzenia wiążące się z długotrwałym unieruchomieniem pojazdu. 

4. BCA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy sprzedaż pojazdu nie jest możliwa z winy Dostawcy, w szczególności gdy nie dostarczył on odpowiednich dokumentów.

I. Reklamacje

1. W szczególnych przypadkach BCA może uwzględnić reklamację zgłoszoną przez Kupującego pod warunkiem, iż reklamacja taka zostanie uwzględniona przez samego Dostawcę. BCA w żadnym wypadku nie jest jednak zobowiązane do rozpatrywania reklamacji ani nie ma obowiązku przekazywania reklamacji Dostawcy.

2. Jakiekolwiek reklamacje nie mogą być zgłaszane po upływie dnia następującego po dniu odbioru pojazdu. Za dzień reklamacji uznaje się dzień wpływu reklamacji na piśmie lub na adres e-mail.

J. Postanowienia końcowe

1. Warunki aukcji mogą zostać zmienione przez BCA. Zmiana warunków będzie skuteczna wobec aukcji przeprowadzonych po jej ogłoszeniu.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.